OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP‘‘)

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování digitálního obsahu a služeb na webových stránkách www.vanamiru.cz

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi mnou jako Prodejcem a vámi jako Kupujícím. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu těchto obchodních podmínek, mají ujednání ve Smlouvě přednost. 

Tyto obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Provozovatelkou webových stránek a poskytovatelkou produktů a služeb je Věra Böhmová, IČ: 19643608, se sídlem Voskovcova 961/4, 152 00 Praha 5, podnikatelka zapsaná v Živnostenském rejstříku v Praze 5.

E-mail: podpora@vanamiru.cz

tel. +420 774 166 708

Nejsem plátce DPH.

(dále jen „poskytovatelka“).

I. Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při prodeji digitálního obsahu (Online kurz, webinář nebo konzultace, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, služby VA), které poskytovatelka nabízí na www.vanamiru.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou a klientem.

2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem (smlouvy o poskytování služeb nebo o poskytování digitálního obsahu) se obvykle uzavírá formou objednávky, kterou klient učiní na www.vanamiru.cz, a poskytovatelka následně uzavření smlouvy formou přijetí objednávky potvrdí na e-mailovou adresu klienta. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

3) Poskytovatelka není plátcem DPH.

4) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.

5) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.

6) Klient-podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“). Ostatní klienti-nakupující u poskytovatelky, kteří v objednávce neuvedou své IČO, budou považování za spotřebitele ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jak je pojednáno níže v čl. VII. těchto podmínek.

7) Prodávající

Prodávajícím, pro potřeby těchto obchodních podmínek, je vlastník webové stránky. Dále jen „Prodávající“.

8) Kupující

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webové stránky, uzavře Kupní smlouvu na produkty a služby. Dále jen „Kupující“.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi služby virtuální asistentky nebo poskytnout klientovi digitální obsah (Online kurz, webinář nebo konzultace, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem), a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

Smlouva je realizovaná na základě objednávky učiněné na webových stránkách poskytovatelky buď stanoveným formulářem, nebo prostřednictvím rezervačního systému způsobem popsaným níže.

III. Digitální obsah

1) Digitálním obsahem se rozumí online kurz, webinář nebo konzultace, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem.

2) Smlouvou o poskytování digitálního obsahu, která se realizuje na základě objednávky učiněné na www.vanamiru.cz, kterou poskytovatelka bezodkladně po obdržení potvrdí na e-mail klienta, se poskytovatelka zavazuje zpřístupnit klientovi digitální obsah k užívání pro vlastní potřebu a klient se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

3) Poskytovatelka se zavazuje zpřístupnit klientovi digitální obsah bezodkladně po připsání kupní ceny na účet poskytovatelky. Na e-mail, uvedený v objednávkovém formuláři, klient obdrží buď odkaz na stažení nebo PDF s digitálním obsahem.

4) V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy či přístupové údaje k zpřístupnění on-line kurzu, je nutné informovat poskytovatelku na email: podpora@vanamiru.cz

5) Je-li poskytovatelka v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může klient odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatelka svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co ji klient vyzval k plnění, nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

5) Klient je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Poskytovatelka odpovídá za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a klient je vytkne bezodkladně.

5) Není-li sjednáno mezi poskytovatelkou a klientem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.

6) Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že klient namísto odměny poskytovatelce poskytuje své osobní údaje, ledaže je poskytovatelka zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

7) Sjednává se, že poskytovatelka poskytuje klientovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem umožňujícím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a z tohoto důvodu tedy není klient v postavení spotřebitele oprávněn od smlouvy o poskytování digitálního obsahu způsobem dle § 1829 odstoupit.

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávání digitálních produktů, služeb virtuální asistentky probíhá pouze na webové stránce www.vanamiru.cz, a to konkrétně vyplněním a odesláním kontaktního formuláře. Věnujte prosím popisu produktů svoji pozornost a v případě, že bude mít Kupující nejasnosti, je možné nás ještě před koupí kontaktovat s doplňujícími dotazy.

Na webové stránce je u každé služby její popis, informace o tom, co je obsahem balíček a v jaké cenové hodnotě.

Kupující vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e‑mail, IČO).

Před odesláním objednávky Kupující může zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit nesrovnalosti.

Kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané produkty nebo služby. Odesláním objednávky je smlouva uzavřena.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře bude Kupující informován e‑mailem, jehož přílohou bude i faktura na produkt.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Do doby uzavření Smlouvy může Kupující svoji objednávku zrušit e‑mailem poslaným na adresu podpora@vanamiru.cz.

Objednávat produkty a služby přes web je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webové stránky v důsledku nutné údržby, nebo v důsledku okolností, za které nenese Prodávající odpovědnost (např. výpadky připojení k internetové síti).

V. Cena produktů, platební podmínky

Cena je uvedena v ceníku uvedeném na webové stránce. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webové stránce uvedena.

Sjednanou cenou je cena uvedená u produktů a služeb v okamžiku odeslání objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webové stránce (např. překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Kupujícímu v tomto případě vrátit. 

Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající dodá produkty nebo služby až po úplném zaplacení sjednané ceny. 

Sjednanou cenu je možné uhradit:

Bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, pokyny k platbě, v podobě faktury nebo proforma faktury, obdrží Kupující v e‑mailu potvrzujícím přijetí objednávky. 

Při platbě musí Kupující dodržet příslušný variabilní symbol. Cena je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře.

Cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.

VI. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) Digitální obsah a další know-how poskytované na základě objednávky učiněné na www.vanamiru.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2) Klient může použít obsah podléhající ochraně dle předchozího odstavce pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

3) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VII. Klient spotřebitel

1) Klient – spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Za spotřebitele se obvykle považuje ten klient, který při nákupu služeb a produktů na www.vanamiru.cz neuvede své IČO.

2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.vanamiru.cz objednat digitální obsah a služby virtuální asistentky.

3) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel, a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele.

4) Vykazuje-li digitální obsah vadu, spotřebitel je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. Je-li to možné, může požadovat její odstranění. Práva z vadného plnění uplatní klient u poskytovatelky na e-mailu podpora@vanamiru.cz bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila klientovi značné obtíže.

5) Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění, nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Klient není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

6) Peněžité částky, které má poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat spotřebiteli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy, či pokud klient odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění.

7) Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

8) Reklamaci vyřídí poskytovatelka bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Sjednali-li poskytovatelka a spotřebitel, že reklamace bude z objektivních důvodů vyřízena v delší lhůtě než v uvedené 30denní, poskytovatelka v uvedené 30denní lhůtě spotřebitele alespoň informuje o průběhu reklamace.

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Poskytovatelka poskytuje produkty v rozsahu a způsobem uvedených v popisu na svých stránkách. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytovaných produktů získá zákazník finanční či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Výslovně poskytovatelka neodpovídá za úspěch či výsledky při aplikaci svých produktů, pokud spočívají v okolnostech, které poskytovatelka nemůže vlastními úkony jakkoli ovlivnit a které spočívají v jednání a rozhodnutí klienta.

2) Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči poskytovatelce, nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní zákazníky. Recenze nejsou upravovány, poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

3) Pro řešení sporů z odpovědnosti za vady jsou příslušné obecné soudy, a to i pro zákazníky v postavení spotřebitele. Dále, v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor s výše uvedenou výjimkou.

4) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5) Ustanovení o ochraně osobních údajů  naleznete v dalších sekcích webové stránce poskytovatelky.

6) Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8) Smluvní vztah a práva a povinnosti účastníků dle těchto obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 30. 8. 2023.